Lovefool – The Cardigans All The Love In The World – The Corrs

Lovefool – The Cardigans OST. Romeo+Juliet ถ้าไม่มีเรื่องนี้ติดโผคงจะแปลกมาก โศกนาฏกรรมความรักที่เกิดจากความขัดแย้งของทั้งสองตระกูล ภายใต้บรรยากาศในยุค 1300s ที่เรื่องของสงคราม ความขัดแย้ง ชาติตระกูลย…